Algemene voorwaarden

In Je Kracht Als Mam

Versie: September 2023

1. Toepassing van de Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen In Je Kracht Als Mam, vertegenwoordigd door Heidi van Herk (“HvH”) en haar klanten betreffende deelname aan of opdracht tot het gebruik van het aanbod, inclusief maar niet beperkt tot online programma’s, begeleiding/coaching, trainingen, lezingen, publicaties en andere vormen van advisering (“Aanbod”).

1.2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover schriftelijk bevestigd door HvH.

2. Wijziging van de Voorwaarden

2.1. In Je Kracht Als Mam behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wanneer je van www.injekrachtalsmam.nl gebruik maakt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Klachtenprocedure

3.1. In Je Kracht Als Mam streeft naar de hoogste kwaliteit van haar diensten. Mocht een klant opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot de dienstverlening, dan kan deze zich per mail richten op HvH, info@injekrachtalsmam.nl

4. Deelname en Geheimhouding

4.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.

4.2. Deelname aan het programma In Je Kracht Als Mam is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van HvH.

5. Betaling

5.1. Betaling voor de diensten van In Je Kracht Als Mam geschiedt zoals vermeld op de website www.injekrachtalsmam.nl en is voorwaardelijk voor deelname aan het programma.

5.2. Indien een klant de voorkeur geeft aan betaling in termijnen kan hiervoor worden gekozen.

6. Annulering en Restitutie

6.1. Indien is overgegaan tot aankoop van het programma is er geen mogelijkheid tot restitutie van het aankoopbedrag.

7. Aansprakelijkheid

7.1. In Je Kracht Als Mam spant zich in om haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. In Je Kracht Als Mam aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van derden die namens haar of door haar worden ingeschakeld.

7.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie met betrekking tot zichzelf. In Je Kracht Als Mam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

7.3. In Je Kracht Als Mam is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsstagnatie.

8. Intellectueel Eigendom

8.1. Alle teksten, materialen, en tools behorende bij het aanbod van In Je Kracht Als Mam zijn intellectueel eigendom van Heidi van Herk, vertegenwoordigd door In Je Kracht Als Mam. Het is niet toegestaan om deze informatie commercieel te verkopen, te verspreiden aan derden of op te nemen in een eigen programma.

9. Geschillenbeslechting

9.1. Op alle overeenkomsten tussen In Je Kracht Als Mam en de klant is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement in Den Haag.

10. Bijzondere Bepalingen

10.1. In Je Kracht Als Mam houdt zich aan de beroepscode van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2023 en zijn van kracht voor alle transacties na die datum.

Zie ook het Privacybeleid